India

Uttar Pradesh (Varanasi, Agra) – Rajasthan (Bundi, Udaipur, Jaisalamer, Jodphur, Pushkar) – Ladakh (Leh)